The mass-balance characteristics and sensitivities to climate variables of Laohugou Glacier No. 12, western Qilian Mountains, China
JiZu Chen, ShiChang Kang, Xiang Qin, WenTao Du, WeiJun Sun, YuShuo Liu
The mass-balance characteristics and sensitivities to climate variables of Laohugou Glacier No. 12, western Qilian Mountains, China
JiZu Chen, ShiChang Kang, Xiang Qin, WenTao Du, WeiJun Sun, YuShuo Liu
Sciences in Cold and Arid Regions . 2017, (6): 543 -553 .  DOI: 10.3724/SP.J.1226.2017.00543