Surface-deformation monitoring in the permafrost regions over the Tibetan Plateau, using Sentinel-1 data
ZhenMing Wu, Lin Zhao, Lin Liu, Rui Zhu, ZeShen Gao, YongPing Qiao, LiMing Tian, HuaYun Zhou, MeiZhen Xie
Surface-deformation monitoring in the permafrost regions over the Tibetan Plateau, using Sentinel-1 data
ZhenMing Wu, Lin Zhao, Lin Liu, Rui Zhu, ZeShen Gao, YongPing Qiao, LiMing Tian, HuaYun Zhou, MeiZhen Xie
Sciences in Cold and Arid Regions . 2018, (2): 114 -125 .  DOI: 10.3724/SP.J.1226.2018.00114