Light-absorbing impurities on Keqikaer Glacier in western Tien Shan: concentrations and potential impact on albedo reduction
YuLan Zhang, ShiChang Kang, Min Xu, Michael Sprenger, TanGuang Gao, ZhiYuan Cong, ChaoLiu Li, JunMing Guo, ZhiQiang Xu, Yang Li, Gang Li, XiaoFei Li, YaJun Liu, HaiDong Han
Light-absorbing impurities on Keqikaer Glacier in western Tien Shan: concentrations and potential impact on albedo reduction
YuLan Zhang, ShiChang Kang, Min Xu, Michael Sprenger, TanGuang Gao, ZhiYuan Cong, ChaoLiu Li, JunMing Guo, ZhiQiang Xu, Yang Li, Gang Li, XiaoFei Li, YaJun Liu, HaiDong Han
Sciences in Cold and Arid Regions . 2017, (2): 97 -111 .  DOI: 10.3724/SP.J.1226.2017.00097