Changes in the global cryosphere and their impacts: A review and new perspective
Changes in the global cryosphere and their impacts: A review and new perspective
ShiYin Liu,TongHua Wu,Xin Wang,XiaoDong Wu,XiaoJun Yao,Qiao Liu,Yong Zhang,JunFeng Wei,XiaoFan Zhu
Sciences in Cold and Arid Regions . 2020, (6): 343 -354 .  DOI: 10.3724/SP.J.1226.2020.00343